Baner IOR

Pracownia Doświadczalnictwa Terenowego zajmuje się szeroko rozumianą ochroną roślin przed agrofagami. Prowadzone przez nas prace badawcze mają na celu nie tylko identyfikację organizmów szkodliwych występujących w uprawach, lecz zwłaszcza określenie ich szkodliwości, wraz ze wskazaniem najskuteczniejszych sposobów (agrotechnicznych, hodowlanych, biologicznych, chemicznych, integrowanych i osiągnięć inżynierii genetycznej) ograniczania ich liczebności oraz szkodliwości.

Wyniki naszych badań są podstawą do tworzenia bądź aktualizowania zaleceń ochrony roślin przed agrofagami. Wiele uwagi poświęcamy zagadnieniom ochrony m.in. plantacji kukurydzy (pastewnej i cukrowej), zbóż, bobiku, grochu, sorgo i innych roślin przed organizmami szkodliwymi.

W swoich badaniach zajmujemy się nie tylko rolnictwem konwencjonalnym, lecz także gospodarstwami ekologicznymi, które są zlokalizowane na obszarze południowo–wschodniej Polski oraz tym działającym w oparciu o system integrowanej produkcji. Ponadto bierzemy aktywny udział w pracach nad przydatnością zielonej biotechnologii dla polskiego rolnictwa.

Jesteśmy także jedną z nielicznych jednostek w kraju, gdzie realizowane są badania nad organizmem kwarantannowym jakim jest zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte) – jeden z najgroźniejszych szkodników kukurydzy na świecie.

Część naszych badań związana jest również z rejestracją nowych preparatów do ochrony roślin przed chwastami, szkodnikami oraz chorobami.

IOR
Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

ul. Gen. Mariana Langiewicza 28
35-101 Rzeszów