Baner IOR

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR–PIB w Rzeszowie realizuje kilka tematów naukowo–badawczych, zarówno w ramach działalności statutowej, Programu Wieloletniego, jak również projektów finansowanych przez MNiSW, NCBiR oraz NCN.

Temat SIR–01 (statutowy) – „Biologia, szkodliwość i metody ograniczania występowania szkodników i chorób kukurydzy w Polsce” – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. (kierownik tematu) – lata 2016–2019.

PES 09  (badania rejestracyjne) – „Badanie skuteczności środków ochrony roślin w uprawach rolniczych” – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw + Zespół – temat ciągły

Temat PW 1.1 (Program Wieloletni) – „Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz poradników sygnalizatora” – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. (wykonawca tematu) – lata 2016–2020

Temat PW 1.2 (Program Wieloletni) – „Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych” – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. (wykonawca tematu) – lata 2016–2020

Temat PW 1.5 (Program Wieloletni) – „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych” – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. (wykonawca tematu) – lata 2016–2020 

Program Biostrateg (projekt nr 298782) – „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” – konsorcjum: IA PAN Lublin (lider), AAT, IOR–PIB, UP Lublin, IGiK, Geosystems, Lesaffre – dr hab. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. (wykonawca i koordynator ze strony IOR Zadania WP 4) – lata 2016–2020

IOR
Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

ul. Gen. Mariana Langiewicza 28
35-101 Rzeszów