Baner IOR

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR–PIB w Rzeszowie realizuje kilka tematów naukowo–badawczych, zarówno w ramach działalności statutowej, Programu Wieloletniego, jak również projektów finansowanych przez MNiSW.

 

1. PRACOWNIA Doświadczalnictwa TERENOWEGO

Aktualnie realizowane tematy

 

Temat SRZ–01 (statutowy) –„Biologia, szkodliwość i metody ograniczania występowania szkodników zbóż w rejonie Polski południowo-wschodnie; ustalenie i aktualizacja progów szkodliwości ważniejszych szkodników (SRZ – 01)” – dr inż. Zdzisław Kaniuczak (kierownik tematu) – lata 2011–2017

Temat SRZ–02 (statutowy) – „Biologia, szkodliwość i metody ograniczania występowania szkodników kukurydzy” – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. (kierownik tematu) – lata 2016–2019.

PES ... (badania rejestracyjne) – „Badanie skuteczności środków ochrony roślin w uprawach rolniczych” – dr inż. Zdzisław Kaniuczak, dr hab. inż. Paweł K. Bereś + Zespół – temat ciągły

FP7-ERANET-2013-RTD, grant nr 618110 C-IPM (7. Ramowy Projekt Badawczy Unii Europejskiej) – „Coordinated Integrated Pest Management in Europe” – mgr Jakub Danielewicz (krajowy koordynator i reprezentant MRiRW) + dr hab. inż. Paweł K. Bereś (współwykonawca) + Zespół z IHAR–PIB oraz IO Skierniewice (współwykonawcy) – lata 2014-2016

Temat PW 1.1 (Program Wieloletni) – „Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz poradników sygnalizatora” – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. (wykonawca tematu) – lata 2016–2020

Temat PW 1.2 (Program Wieloletni) – „Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych” – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. (wykonawca tematu) – lata 2016–2020

Temat PW 1.5 (Program Wieloletni) – „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych” – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. (wykonawca tematu) – lata 2016–2020

Program Biostrateg (projekt nr 298782) – „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” – konsorcjum: IA PAN Lublin (lider), AAT, IOR–PIB, UP Lublin, IGiK, Geosystems, Lesaffre – dr hab. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. (wykonawca i koordynator ze strony IOR) – lata 2016–2019

 

Tematy zakończone

 

Temat SRZ–03 (statutowy) – „Występowanie, szkodliwość i zwalczanie szkodników w uprawie pszenżyta jarego w rejonie Polski południowo-wschodniej” – dr inż. Zdzisław Kaniuczak (kierownik tematu) – lata 2008–2010 – temat zakończył się

Temat SRZ–04 (statutowy) – „Występowanie, szkodliwość i zwalczanie chorób kukurydzy w Polsce południowo-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem fuzarioz kolb i zgnilizny ziarniaków kukurydzy oraz głowni guzowatej i pylącej kukurydzy” – dr inż. Agata Tekiela (kierownik tematu) – lata 2008–2010 – temat zakończył się

Temat SRZ–05 (statutowy) – „Biologia, szkodliwość, znaczenie gospodarcze i metody zwalczania szkodników kukurydzy (stonka kukurydziana, omacnica prosowianka, ploniarka zbożówka, mszyce, przylżeńce, rolnice, urazek kukurydziany i inne)” – dr inż. Paweł K. Bereś (kierownik tematu) – lata 2008–2011 – temat zakończył się

Temat SRZ–06 (statutowy) – „Występowanie, szkodliwość i zwalczanie sprawców chorób grzybowych kukurydzy ze szczególnym uwzględnieniem nowych patogenów w rejonie Polski południowo-wschodniej” – dr hab. inż. Paweł K. Bereś (kierownik tematu) – lata 2011–2015

Temat SRZ–07 (statutowy) – „Badania nad szkodnikami kukurydzy oraz ich integrowanym zwalczaniem w południowo-wschodniej Polsce” – dr hab. inż. Paweł K. Bereś (kierownik tematu) – lata 2012–2015

PRA–17 (statutowy) – „Monitoring stadiów rozwojowych agrofagów dla potrzeb regionalnej sygnalizacji zabiegów ochrony roślin” – dr inż. Paweł K. Bereś, dr inż. Agata Tekiela (wykonawcy) + Zespół – lata 2008–2010 – zakończony współudział w temacie

PW 1.2. (wieloletni) – „Opracowanie programów zwalczania stonki kukurydzianej (Diabrotica virgifera Le Conte) w Rzeczpospolitej Polskiej – dr inż. Zdzisław Kaniuczak, dr inż. Paweł K. Bereś + Zespół – lata 2006–2010 – temat zakończył się

PW 1.4. (program wieloletni) – „Adaptacja do polskich warunków i upowszechnianie systemów wspomagających decyzje o ochronie roślin” – dr hab. inż. Paweł K. Bereś (współwykonawca) – lata 2011-2015

PW 1.5. (program wieloletni) – „Modernizacja i aktualizacja metodyk do prowadzenia monitoringu dla celów krótko i długoterminowego prognozowania agrofagów” – dr inż. Zdzisław Kaniuczak (współwykonawca) – lata 2011-2015

PW 2.2. (program wieloletni) – „Określenie zagrożenia występowania i opracowanie programów ograniczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte)” – dr hab. inż. Paweł K. Bereś (kierownik tematu) + Zespół – lata 2011-2015

PW 3.4. (wieloletni) – „Opracowanie metod zwalczania szkodników, chorób i chwastów w rolnictwie ekologicznym” – dr inż. Zdzisław Kaniuczak, dr inż. Agata Tekiela, dr inż. Paweł K. Bereś + Zespół – lata 2006–2010 – temat zakończył się

PW 3.9. (wieloletni) – „Adaptacja do polskich warunków, tworzenie nowych i upowszechnianie systemów wspomagających decyzje o ochronie roślin” – dr inż. Agata Tekiela + Zespół – lata 2006–2010 – temat zakończył się

PW 3.10. (wieloletni) – „Modernizacja i aktualizacja metodyk dla prowadzenia monitoringu dla celów krótko i długoterminowego prognozowania agrofagów” – dr inż. Paweł K. Bereś, dr inż. Agata Tekiela + Zespół – lata 2006–2010 – temat zakończył się

NN310088936 (grant MNiSW) – „Inhibitory enzymów trawiennych jako efektywne narzędzie w ograniczaniu liczebności populacji zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera)” – dr inż. Paweł K. Bereś (współwykonawca) – lata 2009–2011 – projekt zakończył się

PBZ–MNiSW–06/I/2007 (grant MNiSW realizowany przez IHAR) – podprojekt realizowany przez SGGW „Oddziaływanie odmian kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie z ekspresją genu Cry1Ab na środowisko: wpływ na wybrane grupy stawonogów” – dr inż. Paweł K. Bereś (podwykonawca SGGW) – lata 2007–2011 – projekt zakończył się

Temat ENR–10 (statutowy) – „Występowanie, szkodliwość i metody ograniczania strat powodowanych przez łokasia garbatka (Zabrus tenebrioides Goeze 1777) w uprawach zbóż na terenie Polski” – dr inż. Paweł K. Bereś (współwykonawca) – lata 2011–2012temat zakończył się

 

 

2. Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin

Aktualnie realizowane tematy

 

Temat SRZ-08 (statutowy) - „Optymalizacja, walidacja i szacowanie niepewności wielopozostałościowej metody QuEChERS do oznaczania pozostałości środków ochrony roślin techniką GC-ECD/NPD ze szczególnym uwzględnieniem surowców zielarskich" – dr inż. Ewa Szpyrka (kierownik tematu) + Zespół – lata 2012-2017

Temat SRZ-09 (statutowy) - „Pozostałości środków ochrony roślin w surowcach przeznaczonych do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci" – dr inż. Ewa Szpyrka (kierownik tematu) + Zespół – lata 2012-2017

 

Tematy zakończone

 

PW 1.8 (program wieloletni) – „Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych” – dr inż. Ewa Szpyrka + Zespół (współwykonawcy) – lata 2011–2015

PW 2.2. (wieloletni) – „Badanie pozostałości ś.o.r. w płodach rolnych pobieranych z miejsc ich produkcji i wodzie używanej do celów gospodarczych w ramach krajowego programu kontroli” – Zespół Laboratorium + IOR Poznań + TSD IOR – lata 2006–2010 – temat zakończył się

PW 2.3. (wieloletni) – „Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego” – Zespół Laboratorium + IOR Poznań + TSD IOR – lata 2006–2010 – temat zakończył się

PW 3.6. (wieloletni) – „Prowadzenie analiz pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej” – Zespół Laboratorium + IOR Poznań + TSD IOR – lata 2006–2010 – temat zakończył się

Temat SRZ–02 (statutowy) – „Zanikanie pozostałości środków ochrony roślin w surowcach przeznaczonych do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci” – dr inż. Ewa Szpyrka (kierownik tematu) + Zespół – lata 2008–2012temat zakończył się

 

 

IOR
Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

ul. Gen. Mariana Langiewicza 28
35-101 Rzeszów